Watering
De Beneden Mark

 

Contactgegevens:     Gammel 33 – 2310 Rijkevorsel – info@wdbm.be

                                  Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten) of BE79 0910 0161 0633

Vragen/inlichtingen:   Administratie = +32 (0)3/314 15 35 tussen 18:30 – 21:30 (Ontvanger-griffier – Stef Vermeiren)

                                   Veldwerk = +32 (0)3/292 53 65 (Sluiswachter – Dennis Donckers)

Openbaar bestuur

Openbaar bestuur

GDPR (algemene verordening gegevensbescherming)

Wij, Watering De Beneden Mark gebruiken uw persoonsgegevens om belastingen ten behoeve van de Wateringen te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de Watering en in het kader van alle andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Wet van 5 juli 1956 betreffende de Wateringen. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster) en in voorkomend geval van het Rijksregister. Wij verwerken van u (en alle personen die een belang hebben bij het betreffende perceel) de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer en houderschap van een zakelijk recht. Bij het uitvoeren van onze wettelijke bevoegdheid kunnen bepaalde van deze persoonsgegevens in bepaalde gevallen doorgegeven worden aan: een drukker, aannemers en studiebureaus (in het kader van onderhoud of werken aan de waterlopen), een externe partner voor het heffen van belastingen en overheidsinstanties (bv. de Provincie). We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie via contact@toezichtscommissie.be (meer info: https://overheid.vlaanderen.be/klantenprocedure). Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Watering De Beneden Mark via info@wdbm.be of met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@vvpw.be. 

INTERNE PRIVACYVERKLARING voor medewerkers : klik hier

DISCLAIMER

1.1. Toepassing

Deze website (www.wdbm.be) wordt beheerd door de Watering De Beneden Mark. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden. Watering De Beneden Mark kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de Watering De Beneden Mark, haar diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van de Watering De Beneden Mark die telefonisch kan bereikt worden op het nummer +32 (0)3 314 15 35.

Alhoewel Watering De Beneden Mark zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert de Watering niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Watering De Beneden Mark een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je Watering De Beneden Mark contacteren op volgend e-mailadres: info@wdbm.be.

1.3. Aansprakelijkheid

Watering De Beneden Mark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie. Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. Watering De Beneden Mark verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Watering De Beneden Mark kan evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van Watering De Beneden Mark, is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

1.5. E-mailverkeer

Op elke e-mail van Watering De Beneden Mark is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124. De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Watering De Beneden Mark is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.