Watering                                                     Contactgegevens:     Gammel 33 – 2310 Rijkevorsel – info@wdbm.be

     De Beneden Mark                                                                                Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten) of BE79 0910 0161 0633

..\..\..\Documents and Settings\STEF & NICOLE\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\logo 2-LIJNEN.bmp                                     Vragen/inlichtingen:   Administratie = +32 (0)3/314 15 35 tussen 18:30 – 21:30 (Ontvanger-griffier – Stef Vermeiren)

                Openbaar Bestuur                                                                                                              Veldwerk = +32 (0)3/292 53 65 (Sluiswachter – Dennis Donckers)

 

 


Ambtsgebied

De Watering De Beneden Mark omvat het gebied Hoogstraten, Minderhout, Wortel, Meer, Meerle, en een klein gedeelte van Loenhout.

De Watering kan haar doelstelling en taken enkel uitoefenen binnen de wettelijke begrenzing van dit ambtsgebied (=territorium-beginsel).

 

Taken

·          integraal waterbeleid ( = ontwikkelen, beheren en herstellen van het watersysteem)

·          uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare geklasseerde waterlopen 2° categorie, niet-geklasseerde waterlopen, grachten, sloten van algemeen belang;

·          Verstrekken van wateradvies in kader van de watertoets (bij het afleveren van een omgevingsvergunning)

·          …

 à Beheer van onbevaarbare waterlopen van 1° categorie (vb De Mark) gebeurt door VMM (https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen)

 à Beheer van baangrachten valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende wegbeheerder (gemeentewegen = www.hoogstraten.be / gewestwegen = www.wegenenverkeer.be)

 

Bestuursleden

Van Looy Jef – Minderhout (voorzitter), Geens Ludo – Wortel (ondervoorzitter), Grielens Alfons – Hoogstraten, Verbreuken Jacobus – Meerle, Van Gestel Luc – Minderhout, Leemans Joannes – Meerle, Boudewijns Hendrik – Meerle, Ryvers Jef – Meer, Tilburgs Jozef – Meer, Delcroix Ludovicus – Meer, Jansen Ronnie – Meer, Bolckmans Jozef – Minderhout, Geerts Jan – Wortel, Adams Danny – Hoogstraten, Antonissen Herman – Meer, Baets Edward – Minderhout, Elst Ruud – Meerle.

 

Watergeschotten (belastingen)

De belastbare grondslag wordt bepaald op basis van de oppervlakte op 01 januari van het dienstjaar. Voor het dienstjaar 2017 bedraagt de aanslagvoet 14,00 euro per hectare met een minimum aanslag van 7,00 euro (vastgesteld door de algemene vergadering).

Informatie over al uw onroerende eigendommen kunt u opvragen bij MyMinfin

Deze belasting is verschuldigd door de eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter.

Bij onverdeeldheid kiest de watering voor de inning op basis van hoofdelijkheid (één van de deelgenoten zal aangeschreven worden voor de betaling van de volledige belastingschuld).

Bij overlijden zijn de erfgenamen deze belasting verschuldigd.

Bezwaren over de watergeschotten worden ingediend bij de Deputatie Provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Dit bezwaar moet :

·          gemotiveerd zijn, d.w.z. duidelijk de redenen vermelden waarom het bedrag wordt betwist

·          schriftelijk gedaan en ondertekend zijn door de belastingschuldige of door zijn mandataris met een bijgevoegde volmacht;

·          vergezeld zijn van een kopie van het aanslagbiljet

·          toekomen binnen de 3 maanden vanaf verzending van het aanslagbiljet.

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij de ontvanger-griffier (Vermeiren Stef, tel +32 (0)3/314 15 35)

 

Links/informatie

1)   Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen

·         Wetgeving

2)   Vlaamse Milieumaatschappij (Vlaams Gewest)

·         Geopunt : algemeen geoloket

·         Waterinfo.be

·         Overstromingsvoorspeller

·         Geoloket zoneringsplannen

3)   Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid

·         Wetgeving

·         Geoloket

·         Advies bij werken : formulieren en algemene voorwaarden bij werken aan waterlopen

4)   Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

·         Watertoets

5)  Plannen met waterlopen

      ·         Plan Noordelijk gedeelte ambtsgebied

      ·         Plan Zuidelijk gedeelte ambtsgebied

 

Interne informatie

Agenda

Huishoudelijk reglement

Verslag algemene vergadering dd. 24/03/2017

Beknopte informatie over algemene vergadering dd. 24/03/2017

Ontwerpverslag algemene vergadering dd. ??/03/2018